Referat fra Generalforsamling i Grenaa Jagtforening i Pavillonen den 14. september 2023

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes §10.2: ”Bestyrelsen består af syv medlemmer” ændres til ”Bestyrelsen består af fem til syv medlemmer”
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af formand (Tommy Block genopstiller)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er: Knud Erik Bager og Jacob Tinghede Ladefoged (begge genopstiller)
8. Valg af to suppleanter. Eigil Frey og Jens Mørk Andersen genopstiller
9. Valg af to revisorer (Peer Krogh og Ole ”Thor” Jensen genopstiller) og en revisorsuppleant
10. Uddeling af diverse pokaler
11. Eventuelt

Ad 1) Bestyrelsen foreslog Jørgen Katholm, der blev valgt. Han fastslog, at generalforsamlingen er rettidig og lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

Ad 2) Tommy Block aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

Ad 3) Erik Bjørnlund fremlagde og gennemgik årsregnskabet med et overskud på kr. 1.995 og en egenkapital på kr. 70.990. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Ad 4) Bestyrelsen trak forslaget tilbage p.g.a. en teknikalitet. Bestyrelsen består pt. af seks medlemmer. Der arbejdes på at få den sidste plads besat med en person, der vil forestå arbejdet i et ungdomsudvalg med forbindelse til Danmarks Jægerforbund’s ”Bliv Naturligvis”- projekt. Idéen blev sanktioneret af generalforsamlingen.

Ad 5) Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Det blev vedtaget.

Ad 6) Tommy Block blev genvalgt uden modkandidater.

Ad 7) Knud Erik Bager og Jacob Tinghede Ladefoged blev genvalgt uden modkandidater.

Ad 8) Eigil Frey og Jens Mørk Andersen blev genvalgt uden modkandidater.

Ad 9) Peer Krogh og Ole Jensen blev genvalgt uden modkandidater. Posten som revisorsuppleant er fortsat vacant.

Ad 10) Følgende jubilæumsdiplomer og årsnåle blev uddelt: Bent Jespersen 75 år, Preben Andersen 65 år, Preben Skiffard 40 år og Keld Behrens Jensen (fraværende) 40 år. Jørgen Katholm modtog pokalen for ”Årets buk”, Peer Krogh modtog pokalen for ”Bedste danske Hjort”, Tommy Block modtog pokalen for ”Bedste udenlandske Trofæ”, Eigil Frey modtog ”Rågepokalen” for 166 stk., Jesper Thomsen modtog Grenaa Buejægeres mesterskabspokal for førstepladsen i traditionel, og Eigil Frey modtog mesterskabspokalen for førstepladsen i compound.

Ad 11) Et medlem ønskede forsamlingens tilkendegivelse af et ønske om, at den årlige rågeregulering i Anlægget alene skulle finde sted om aftenen og ikke som hidtil - efter bestyrelsens fastsatte parole - både om eftermiddagen og om aftenen. Ønsket vandt ikke gehør. Medlemmerne sanktionerede tvært imod til fulde, at parolen alene fastsættes af bestyrelsen med behørig og mulig hensyntagen til fremkomne ønsker fra både kommunen og medlemmerne.

Et medlem ønskede svar på, hvor mange af jagttegnskursisterne der bliver medlem af Grenaa Jagtforening. Svaret er 100%.

Et andet medlem kritiserede de mange hundeluftere, der går i Grenaa Enge, når der er trækjagter. Problemet blev anerkendt af bestyrelsen, men den har ingen muligheder for at forbyde adgang til arealerne.

Dirigenten takkede herefter forsamlingen for god ro og orden, og generalforsamlingen blev afsluttet. 

Efter generalforsamlingen fortalte våbenkonsulent Nicholai Vigger Knudsen, Danmarks Jægerforbund særdeles kompetent om blyfri jagtriffelammunition, der indføres som krav fra den 1. april 2024.

Aftenen sluttede med lodtrækning af næste års pladser til trækjagterne i engene samt amerikanske lotteri med mange fine præmier og seks dagsjagter hos Gert Svith.

 

Grenaa, den 17. september 2023                                                   Grenaa, den 17. september 2023

Erik Bjørnlund, sekretær                                                                   Jørgen Katholm, dirigent

 

 

Grenaa Jagtforenings generalforsamling 14. september 2023

Formandens beretning

Jeg vil starte med bede alle rejse sig, så vi sammen kan holde ét minuts stilhed til minde om de af vore jagtkammerater, der er gået bort i årets løb…   Tak.

Endnu et år er gået godt i Grenaa Jagtforening.

Vores regnskab hænger sammen med et lille plus. Den daglige Økonomi – altså husholdningsbudgettet - kører tilfredsstillende, og tilgangen af nye medlemmer opvejer stadig godt og vel det antal medlemmer, der af den ene eller anden grund forlader os. Så det er med tilfredshed, at vi endnu et år kan konstatere en positiv medlemstilgang.

Vores jagttegnskursus har i den forløbne sæson haft 20 deltagere. Samarbejdet med Efterskolen Helle i Gjerrild blev af forskellige årsager ikke til noget sidste år. Men i år er der aftalt et udvidet samarbejde med efterskolen, hvor undervisningen foregår på selve skolen. Dette vil ske sideløbende med den ordinære undervisning nede i klubhuset. Det er et rigtig spændende projekt, som vi forventer os meget af. Kurset køres kompetent af Niclas Boyton og Rasmus Amtkjær. En stor tak herfra til Niclas og Rasmus for indsatsen. 

Grenaa Buejægere styres fortsat af Jacob Tinghede og Eigil Frey. De kører bueafdelingen med stor energi og passion. Efter Enslevgårdens ”fald” er der indgået lejeaftale på en staldbygning i Selkær. Efter en stor arbejdsindsats og meget knofedt har buejægerne nu fået etableret en rimeligt velfungerende indendørs træningsbane.

Den udendørs feltbane ved Dolmer er løbende blevet opgraderet og udbygget i en grad, der har gjort Grenaa Buejægere i stand til at påtage sig værtskabet for et stævne ”Det Gyldne Slip” for bueskytter i hele kreds 3. Og flere arrangementer er på vej. Der har været stor ros til Jacob og Eigil for både planlægning og afvikling. Grenaa er kommet på landkortet. Det er flot klaret…. Iøvrigt er Jacob blevet udpeget til buekoordinator i Jægerforbundets kreds 3.

Nye medlemmer møder jævnligt op hos buejægerne. Også en stor tak til jer, Jacob og Eigil, for jeres utrættelige indsats.

Vores foreningsjagt blev gennemført sidst i november med elleve deltagere. Vi havde en rigtig hyggelig dag, hvor vi så en del vildt, dog uden de store skudchancer. Røde kinder, parole og håndmadder i klubhuset afsluttede en rigtig god dag.

Rågereguleringen har i år slået flere rekorder med det største antal reder nogensinde, det største antal reguleringsjægere og flest nedlagte rågeunger. Anlægget er tilsyneladende et populært sted at opholde sig, hvis man er en råge. For antallet af reder er det seneste år steget fra ca. 950 reder til lige under 1.200 reder i år - en udvikling der i sig selv er utilfredsstillende i et så bynært område, som Anlægget jo er. 68 af vore medlemmer meldte sig under fanerne, og med stor tålmodighed og vedholdenhed lykkedes det at nedlægge næsten 2.600 rågeunger – et anseelig antal. En stor tak herfra skal lyde til alle reguleringsjægerne for en energisk og utrættelig indsats.

Trækjagterne i engene er gennemført som sædvanligt, og udbyttet har ligget som sædvanligt - altså i den absolut lette ende, men jeg synes alligevel, at vi har haft nogle hyggelige stunder. Der har været usædvanligt mange gæs i området, og vi har endnu en gang set, at der skal mere end godt held og stort dygtighed til for at få ram på dem.

Her den 16. november til vores næste Jægeraften får vi besøg af Avi Abelsen, der vil fortælle om sit spændende liv som mor, husmor, håndværker, faglærer og ikke mindst passioneret jæger. Hun er en slagfærdig kvinde, der har et slogan, der lyder: ”Rigtige kvinder skyder selv deres aftensmad”. Vi ser frem til et spændende foredrag, og vi skal opfordre til, at I alle slutter op om arrangementet.

 

Vores skydninger på Hjortebanen har endnu en gang været noget tyndt besat, og det kan vi gøre meget bedre. Det burde være en selvfølge, at man kontrollerer, at udstyret er korrekt indstillet og opdateret, inden der går løs på den frie vildtbane.  Der skal herfra lyde en kraftig opfordring til at møde op til vores skydedage. Der er altid en erfaren instruktør til stede, og der er altid masser af tid til at finjustere mekanikken.

Jeg vil her gentage opfordringen om, at du husker at indsende de to fortænder på din nedlagte kronhjort større end spidshjort med henblik på aldersbestemmelse af hjorten. Jægerforbundets hjemmeside giver en overskuelig anvisning på hvordan, det skal gøres. Vi vil minde om det på vores Facebookside. Hvis du mangler kuverter til indsendelse, så kontakt Erik Bjørnlund, der har et lille lager liggende. Det er vigtigt, at vi alle støtter op omkring projektet. Jo større og bedre viden, vi får om vores vildt, jo bedre grundlag er der for at arbejde med den fremtidige vildtforvaltning. Det vedrører os alle.

Jeg vil også gerne gentage min opfordring fra sidste år om, at vi hele tiden skal opføre os ordentligt og ikke gør os uheldig bemærket, det være sig både på skrift, gennem tale og i gerning. Vores modstandere elsker, når vi laver fejl, og de bruger gerne enhver lejlighed til at ”skabe en stor sag”, der er negativ både for os jægere og jagtens sag.

Jeg vil slutte af med at sige tak for fremmødet i aften. Også tak til hele bestyrelsen og alle vores udvalgsmedlemmer for en stor og energisk indsats.

Knæk og bræk i den kommende sæson.

Tommy Block, formand

 

 

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/