Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 16. september 2021
Dagsorden:
Valg af dirigent
Aflæggelse af beretning
Fremlæggelse af regnskab
Indkomne forslag
Fastlæggelse af kontingent
Valg af formand. (Tommy Block genopstiller)
Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Knud Erik Bager, Jacob Tinghede (begge genopstiller) og Kim Henriksen (genopstiller ikke)
Valg af to suppleanter. På valg er Henning Mørk og Brian Dokkedal (begge genopstiller ikke)
Valg af to revisorer. På valg er Ole ”Thor” Jensen og Peer Krogh (begge genopstiller)
Uddeling af diverse pokaler
Eventuelt

Ad 1) Bestyrelsen foreslog Claus Tjørnelund, der blev valgt.

Ad 2) Tommy Block aflagde beretning, der blev godkendt.

Ad 3) Erik Bjørnlund præsenterede regnskabet med et overskud på kr. 6.594. Regnskabet blev godkendt.

Ad 4) Intet

Ad 5) Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Vedtaget.

Ad 6) Tommy Block blev genvalgt.

Ad 7) Knud Erik Bager og Jacob Tinghede blev genvalgt.

Ad 8) Eigil Frey og Jens Mørk Andersen blev nyvalgt.

Ad 9) Ole ”Thor” Jensen og Peer Krogh blev genvalgt.

Ad 10) Eigil Frey modtog buepokalen for klubmesterskabet i ”Compound” og Jacob Tinghede for klubmesterskabet i ”Traditionel”. Jens Mørk modtog pokalen for ”Årets buk” og ”Bedste danske Hjort” mens pokalen for ”Bedste udenlandske trofæ” tilfaldt  Peter Madsen (fraværende). Eigil Frey modtog ”Rågepokalen”.

Følgende jubilæumsdiplomer og årsnåle blev overrakt: Poul Møller Nielsen 60 år (fraværende), Per Therkildsen 50 år, Tommy Block 50 år, Søren Bolther 50 år (fraværende), Erik Bjørnlund 40 år, Claus Jacobsen 40 år og Hans Bech Mortensen 40 år.

Ad 11) Intet

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

Anders Skov Mikkelsen fortalte herefter med stor passion og indlevelse om gravjagt og sine hunde. Et meget spændende og interessant foredrag. 

Aftenen sluttede med udtrækning af næste sæsons trækjagter i engene samt det amerikanske lotteri.

Grenaa, den 17. september 2021
Erik Bjørnlund
Formandens beretning
Jeg vil starte med bede alle rejse sig, så vi sammen kan holde ét minuts stilhed til minde om de af vore jagtkammerater, der er gået bort i årets løb…   Tak.
Sidste år sneg der sig et nyt ord ind i vores bevidsthed: Corona. 
Det vil være lidt af en tilsnigelse at påstå, at vi er ovre Corona-faren. Men vi kan vel sige, at vi er rigtig godt på vej til at komme ud på ”den anden side”. Det seneste år har budt på så få ændringer i vore fastlagte arrangementer, at det har ikke haft den store indflydelse på vores økonomi. Vi er alle sammen blevet vaccineret, og alle Corona-restriktioner er efterhånden ophævet. Men Coronavirus er ikke forsvundet, og vi skal stadig være opmærksomme på, at vi opfører os fornuftigt. Vi passer godt på os selv og på hinanden….  
Men bortset Grenaa Jagtforenings generalforsamling 16. september 2021
herfra, er endnu et år gået godt i Grenaa Jagtforening
Økonomien løber fint rundt, og tilgangen af nye medlemmer opvejer godt og vel det antal medlemmer, der af den ene eller anden grund forlader os. 
Vores jagttegnskursus har i den forløbne sæson haft tyve deltagere, og det er flot. Kurset køres kompetent af Niclas Boyton og Rasmus Amtkjær, der i år har måttet kæmpe med tvangslukkede lokaler i klubhuset.  Kurset er alligevel blevet forsvarligt gennemført via digital undervisning, og hovedparten af deltagerne har bestået jagtprøven. En stor tak herfra til Niclas og Rasmus for jeres indsats. I gør det rigtig godt. 
Grenaa Buejægere ledes og administreres i det daglige af Jacob Tinghede og Eigil Frey. De kører bueafdelingen med stor passion, både på den indendørs træningsbane på Enslevgården og den udendørs feltbane ved Dolmer. Enslevgården har for det meste været lukket på grund af Corona, men så er feltbanen til gengæld blevet benyttet i endnu større grad. En opgradering af feltbanen har bevirket, at der nu er tyve 3D dyr at øve sig på. Nye medlemmer møder jævnligt op hos buejægerne. Også en stor tak til jer, Jacob og Eigil, for jeres utrættelige indsats.
Når vi nu er ved snakken om medlemmer, vil jeg endnu en gang komme med en opfordring til jer alle. Når I taler med en jagtkammerat, og I hører, at vedkommende ikke er medlem i Danmarks Jægerforbund, så brug lidt energi på at opfordre ham/hende til at melde sig ind. Jo flere medlemmer, vi er i organisationen, jo stærkere står vi, når der skal tales jagtens sag.
Vores nyjægerjagt sidste år blev Corona-aflyst. Vi vil forsøge at gennemføre en jagtdag her i slutningen af november. Vi udvider kredsen af inviterede, idet vi ud over vores egne jagttegnskursister fra de seneste tre år også vil invitere mere bredt gennem medlemsbladet Jæger. Vi håber på, at vi kan gennemføre en god og lærerig dag for vores unge jagtkammerater.
Rågekolonien i Anlægget har tilsyneladende haft ekstraordinært gode vilkår i år, og det har medført, at vi først i april måned kunne registrere mere end 850 reder – en stigning fra sidste år på 25%. Anlægget er åbenbart et populært sted for rågerne, for vi må konstatere, at det stort set er det eneste sted i Grenaa med en rågekoloni. Tidligere kolonier på Enslevgården, ved Østre Skole og nu senest ved Hessel Gods er så godt som døde. Vi stillede med et meget stort hold af reguleringsjægere, idet et energisk og utrætteligt team på 52 mand gik frisk til sagen. Resultatet blev da også et samlet udbytte på næsten 2.300 rågeunger. Forestil jer en parade med 100 fugle i hver række og 23 rækker… Et imponerede resultat, så en stor tak herfra til alle de tålmodige reguleringsjægere. Anlæggets nærmeste naboer er også særdeles tilfredse med vores indsats - der bliver bestemt ikke kigget skævt til os jægere - vi oplever kun stor anerkendelse.
Trækjagterne i engene er gennemført som planlagt. Rent udbyttemæssigt i den lette ende, ganske vist, men jeg synes, vi har haft nogle hyggelige stunder. Der har været usædvanligt mange gæs i området, men vi har også set, at der skal mere end godt held og stort dygtighed til for at få ram på dem.
Til vores generalforsamling havde vi besøg af Peter Staunsbjerg. Han holdt et meget informativt og inspirerende indlæg om mårhundene på Djursland med en stor og kraftig opfordring til at ”gøre noget ved problemet”. Vi kan se på hans Facebookside ”Mårhund Djursland”, at opfordringen bliver fulgt, og der bliver gået til sagen. Der skal også herfra lyde en stor tak til de utrættelige jagtkammerater, der ofrer nattesøvnen i en god sags tjeneste. 
Her den 18. november til vores næste Jægeraften har vi inviteret herregårdsskytte Kristian Stenkjær fra Løvenholm Gods til at komme og fortælle om sit arbejde som herregårdsskytte. Vi forventer et spændende foredrag, og vi skal opfordre til, at I alle slutter op om arrangementet.
Jeg vil her gentage et par opfordringer: 
Husk at indsende vinger fra jeres nedlagte svømmeænder, dykænder, gæs, blishøns, skovsnepper og dobbeltbekasiner. Du kan læse mere om projekt ”Vingeundersøgelsen” på Jægerforbundets hjemmeside. Der ligger iøvrigt kuverter i klubhuset til formålet.
Den anden opfordring gælder indsendelse af de to fortænder på din nedlagte kronhjort større end spidshjort med henblik på aldersbestemmelse af hjorten. Jægerforbundets hjemmeside giver en overskuelig anvisning på hvordan, det skal gøres. Vi vil minde om det på vores Facebookside. Hvis du mangler kuverter til indsendelse, så kontakt Erik Bjørnlund, der har et lille lager liggende.
Det er vigtigt, at vi alle støtter op omkring disse projekter. Jo større og bedre viden, vi får om vores vildt, jo bedre grundlag har vi for arbejdet med den fremtidige vildtforvaltning. Det vedrører os alle.
 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/