Referat fra generalforsamlingen i Kulturhuset torsdag den 13. september 2018 

Dagsorden:

 1)      Valg af dirigent

 2)      Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling

 3)      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 4)      Indkomne forslag

 5)      Fastlæggelse af kontingent

 6)      Valg af kasserer (Erik Bjørnlund genopstiller)

 7)      Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Erik Bjørnlund, Allan Ogdal Jensen og Christian Buelund (alle genopstiller)

 8)      Valg af to suppleanter (Henning Mørk og Brian Dokkedal genopstiller)

 9)      Valg af en revisor (Ole Thor Jensen genopstiller) og en revisorsuppleant

 10)  Uddeling af diverse pokaler

 11)  Eventuelt

 Ad 1) Bestyrelsen foreslog Åge Mørk Andersen, der blev valgt.

 Ad 2) Tommy Block fremlagde beretningen (vedlagt som bilag), der blev godkendt.

 Ad 3) Erik Bjørnlund fremlagde regnskabet. Godkendt.

 Ad 4) Ingen.

 Ad 5) Ingen ændringer i proceduren.

 Ad 6) Erik Bjørnlund blev genvalgt.

 Ad 7) Alle blev genvalgt.

 Ad 8) Begge blev genvalgt.

 Ad 9) Ole Thor Jensen blev genvalgt.

 Ad 10) Allan Ogdal Jensen, Kristian Åby-Rasmussen og Louis Pedersen blev hædret med 40 års diplomet, Jens Jørgen Jensen og Per Kræmmer Sørensen med 50 års diplomet, Preben Andersen med 60 års diplomet og Bent Jespersen med diplom for 70 års medlemskab.

Frederik Behrens Jensen modtag pokal for Bedste danske buk og Bedste udenlandske trofæ og Keld Jensen modtog pokal for Bedste danske hjort.

Efter generalforsamlingen blev der vist en ny jagtfilm om hjortejagt i Skotland.

Grenaa, den 15. september 2018

Erik Bjørnlund

 

 

Formandens beretning

Allerførst vil jeg bede alle rejse sig og holde et minuts stilhed til minde om de af vore jagtkammerater, der er gået bort i årets løb…. Tak.

Det er rart endnu en gang at kunne berette om et godt år i Grenaa Jagtforening. Rent økonomisk går det tilfredsstillende. På trods af at vi har afholdt en del udgifter i forbindelse med etablering af træningsbane og feltbane til buejægerne, kan vi lidt senere præsentere i regnskab i plus. Den daglige drift løber fint rundt.

Antallet af medlemmer ligger på et rimeligt konstant niveau. Der kommer jævnligt henvendelser fra folk, der ønsker at blive medlem af Grenaa Jagtforening, ligesom vores jagttegnsundervisning er en naturlig fødekilde til medlemslisten.

En del af vores medjægere vælger dog at stå udenfor fællesskabet. Årsagen kan måske være de seneste par års polemik omkring hjortevildtforvaltningen. Det kan også være af økonomiske grunde, eller fordi man er uenig i de nye jagttider. Årsagerne kan være mange - mere eller mindre relevante - men jeg vil alligevel gerne gentage min appel fra sidste års beretning:

Det er her, vi alle sammen har en opgave. Vi skal simpelthen fortælle alle dem, vi går på jagt med, ung som ældre, og som har valgt at stå udenfor et medlemskab af Grenaa Jagtforening og Danmarks Jægerforbund, at det pinedød er nødvendigt at stå sammen om vores fælles sag: Jagten i Danmark. Jo flere vi er, jo bedre bliver vi hørt, og jo stærkere står vi.

Og når vi snakker medlemstal: Vi bliver nødt til at få vores medlemsliste fyldt op fra ”bunden”. Det vil sige, at vi skal forsøge at få vores helt unge på 12-15 år involveret i jagten. Det er jo fra det segment vores kommende medlemmer skal rekrutteres.

Jeg vil hermed gerne gentage min opfordring fra de seneste par år: Husk nu at tage ungerne med ud, når du skal på jagt. De vil elske det, og I vil få nogle rigtig gode oplevelser sammen.

Jagttegnsundervisningen, som vi nu har haft på programmet i seks år, havde i år desværre kun ni tilmeldte kursister. Undervisningen blev for første gang forestået af Rasmus Amtkjær og Niclas Boyton som tandempar, og efter de tilbagemeldinger, vi har modtaget fra kursisterne, har de klaret debuten til en supersmiley og med en beståelsesprocent på 80. Det kan vi godt være tilfredse med.

I år har vi efter Rasmus’ og Niclas’ ønske fremrykket startdatoen for det nye jagttegnskursus til den 19. november, for at de kan få bedre tid til at komme igennem det ret omfattende pensum på en forsvarlig måde.

Vores nyjægerjagt 2017 blev afviklet i Voer enge den 10. december med deltagelse af nogle spændte og meget interesserede nyjægere. Der var Per Thomsen fra Djurslands Jagt Center i Auning, der lagde revir til. Jagten blev en stor succes. Paraden var ikke prangende, men det var til gengæld de røde kinder og glade smil på deltagerne. Vi sluttede dagen med gule ærter nede i klubhuset. Lad os lige se en lille film fra dagen. Den tager 3½ minut.

Vi satser på at gentage succesen til december. 

Vi har som sagt i årets løb etableret en træningsbane og feltbane med femten 3-D dyr til brug for vores bueskytter. Jacob Tinghede og Eigil Frey har sammen med de andre aktive bueskytter lagt rigtig mange kræfter i arbejdet med etableringen. Og de gør løbende en meget stor indsats for at promovere både bueskydning som jagtform og Grenaa Jagtforening over for alle, der viser blot den mindste interesse for sporten. De stiller gerne op til alle de events, hvor der er mulighed for at demonstrere buesporten.

I Grenaa Jagtforening er vi meget tilfredse med indsatsen, og vi er rigtig glade for at kunne tilbyde alle nuværende og kommende medlemmer prima træningsfaciliteter inden for både haglskydning, riffelskydning og nu også bueskydning.

Rågereguleringen i år fik en noget akavet start. Det meget kolde vejr i april måned forsinkede hele forløbet i et par uger. Vi var noget betænkelige, da vi efter de første tre uger stort set ikke havde skudt en råge. En meget atypisk situation. Men pludselig sprang ungerne ud, desværre samtidig med alle træerne. Men alle reguleringsjægerne gik til opgaven med stor energi, og på trods af de vanskelige vilkår blev resultatet tilfredsstillende med næsten 1000 rågeunger på paraden. En stor tak til alle deltagerne for indsatsen. Den bliver påskønnet hos både Anlæggets naboer og Norddjurs Kommune.

Vores trækjagter i Grenaa Enge er blevet afviklet stort set som planlagt. Vi må konstatere, at det udbyttemæssigt ikke er det store at skrive hjem om, men vi har et par hyggelige timer sammen i den friske luft, og der er da også både set og nedlagt ænder.

Skydningerne i både Feldballe og på hjortebanen er i år afviklet med flere deltagere, end der plejer at være, og det er vi glade for. Det vidner om interesse for sagen, og vi kan simpelthen ikke bruge for meget tid på at dygtiggøre os. Og samtidig gør vi jo vores til, at antallet af anskydninger mindskes.

På vores Jægeraften i november havde vi inviteret Mads Flinterup fra Danmarks Jægerforbund til at komme og fortælle om den nye kronvildtforvaltning. Det blev en meget spændende og inspirerende aften, hvor Mads kom ”hele vejen rundt”.

Det er min klare oplevelse at folk tog med sig hjem, at vores kornvildtbestande nu viser klare tegn på mistrivsel i kraft af den skæve kønsfordeling blandt kalvene. Derudover fornemmer jeg også, at der er kommet en bred accept af septemberjagten på kalvene og en forståelse for, at den udvidede skydetid ikke nødvendigvis giver dårligere skydning.

Nu venter vi spændte på udspillet om den kommende forvaltning af vores dåvildt.

Og endnu en gang vil jeg opfordre til, at vi alle søger indflydelse på de fremtidige ændringer i jagttiderne ved at deltage i de debatmøder, der kommer.

Man kan også med fordel melde sig ind i et eller flere af de fem hjortelaug her på Djursland, hvor den helt lokale holdning til emnet dannes, og her give udtryk for sine meninger.

Knæk og bræk i den kommende sæson.

 

 

 

 

 

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/