Referat fra generalforsamlingen i Kulturhuset torsdag den 10. september 2020
Dagsorden:
Valg af dirigent
Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Indkomne forslag
Fastlæggelse af kontingent
Valg af kasserer (Erik Bjørnlund genopstiller)
Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Allan Ogdal Jensen, Christian Buelund og Erik Bjørnlund (alle genopstiller).
Valg af to suppleanter (Henning Mørk og Brian Dokkedal genopstiller)
Valg af en revisor (Ole ”Thor” Jensen genopstiller) og en revisorsuppleant
Uddeling af diverse pokaler
Eventuelt
Ad 1) Claus Tjørnelund blev foreslået og valgt.
Ad 2) Tommy Block aflagde beretning, der blev godkendt uden kommentarer.
Ad 3) Erik Bjørnlund fremlagde regnskabet, der viser et underskud på kr. 413. Regnskabet blev godkendt.
Ad 4) Bestyrelsen har foreslået et par småændringer til vedtægterne, specielt i.f.t. begrebet ”revidere”. De foreslåede ændringer blev vedtaget.
Ad 5) Uændret kontingent blev vedtaget.
Ad 6) Erik Bjørnlund blev genvalgt.
Ad 7) Alle tre blev genvalgt.
Ad 8) Begge blev genvalgt.
Ad 9) Ole Thor blev valgt. Der blev ikke valgt suppleant.
Ad 10) Følgende blev hædret med diplom og årsnål: Aage Mørk Andersen 65 år, Finn  Ottendahl (fraværende), Jørgen Katholm og Knud Wendelboe (fraværende) med 50 år, Lars Kjeldsen og Lars Ry Jørgensen med 40 år. 

Anders Skov Mikkelsen (fraværende) modtog pokal for Årets buk og Bedste danske hjort og Frederik Behrens Jensen (fraværende) for Bedste udenlandske trofæ. Claus Tjørnelund modtog Rågepokalen.

Ad 11) Intet

Efter generalforsamlingen gav Peter Staunsbjerg et særdeles interessant og informativt foredrag om mårhundene på Djursland.

Der blev trukket lod om næste års trækjagtpladser. Amerikansk lotteri blev afviklet med succes.

Grenaa, den 11. september 2020
Erik Bjørnlund                        Beretning vedlagt… 
Grenaa Jagtforenings generalforsamling 10. september 2020
Formandens beretning
Jeg vil starte med bede alle rejse sig, så vi sammen kan holde ét minuts stilhed til minde om de af vore jagtkammerater, der er gået bort i årets løb…   Tak.
Et par nye ord og begreber har i årets løb fundet vej til vores hverdag: Corona-virus og Covid-19. 
Ja, så har vi også oplevet dét, og vi har set, hvordan et helt samfund kan lukkes ned fra den ene dag til den anden. Den direkte konsekvens for vores arbejde i Grenaa Jagtforening har været overskuelig og absolut ikke alarmerende og ødelæggende. Et par aflyste arrangementer og skydninger er trods alt til at leve med. Vi gennemfører de arrangementer, som vi kan med behørig hensyntagen til myndighedernes anbefalinger. Vi passer på og selv og hinanden….  
Men bortset fra det, er endnu et år gået godt i Grenaa Jagtforening
Økonomien løber rundt, og tilgangen af nye medlemmer opvejer godt og vel det antal medlemmer, der af den ene eller anden grund forlader os. 
Vores jagttegnskursus, der køres kompetent af Niclas Boyton og Rasmus Amtkjær, er en god kilde til nye medlemmer, idet alle nye kursister automatisk meldes ind i vores forening. De af kursisterne, der ikke gennemfører hele forløbet, har en tendens til at melde sig ud igen, når opkrævning af kontingentet kommer efter det første gratis år. Dette er helt naturligt og forståeligt. En stor tak herfra til Niclas og Rasmus for jeres indsats. I gør det godt. 
En anden god fødekilde til medlemslisten er vores buejægere. Grenaa Buejægere ledes og administreres i det daglige af Jacob Tinghede og Eigil Frey. De driver bueafdelingen med stor indlevelse og passion, både på den indendørs træningsbane på Enslevgården og den udendørs feltbane ved Dolmer. Buejagt er blevet den helt store trend, og det sker jævnligt, at nye medlemmer indmelder sig via buejægerme. Også en stor tak til jer, Jacob og Eigil, for jeres utrættelige indsats.
Når vi nu er ved snakken om medlemmer, vil jeg gerne komme med en opfordring til jer alle her i salen. Når I taler med en jagtkammerat, og I hører, at vedkommende ikke er medlem i Danmarks Jægerforbund, så brug lidt energi på at opfordre ham/hende til at melde sig ind. Jo flere medlemmer, vi er i organisationen, jo stærkere står vi, når der skal tales jagtens sag.
Vores nyjægerjagt sidste år blev afviklet ude i engene. Desværre med lidt for få deltagere på grund af flere sidste-øjebliks afbud. Men det var en rigtig god og spændende dag.  Vi vil forsøge at gentage arrangementet her i slutningen af november, hvor vi vil invitere jagttegnskursisterne fra de seneste tre år.
Rågekolonien i Anlægget har haft gode vilkår i år, og det har medført, at vi først i april måned kunne registrere næsten 700 reder. Et energisk og utrætteligt hold af reguleringsjægere gik frisk til sagen, og resultatet blev et samlet udbytte på 1.518 rågeunger. Et imponerede resultat, så en stor tak herfra til alle de tålmodige reguleringsjægere.
Trækjagterne i engene er gennemført som planlagt. Rent udbyttemæssigt i den lette ende, ganske vist, men jeg synes, vi har haft nogle hyggelige stunder. Det bliver lidt spændende i år med alle de gæs, der på det seneste har været på besøg overalt i engene.
Til vores Jægeraften den 14. november havde vi besøg af Mads Flinterup fra Danmarks Jægerforbund. Han hold et meget informativt og inspirerende indlæg om vores råvildt under overskriften ”Hvorfor har vort råvildt det så dårligt – eller har det?” Vi fik et fint indblik i råvildtets levevis - der i øvrigt er meget anderledes end de øvrige hjortearters. Vi fik alle sammen noget med hjem fra mødet. En skam, at kun 25 medlemmer havde fundet det interessant at møde op. 
Her den 19. november til vores næste Jægeraften har vi inviteret herregårdsskytte Kristian Stenkjær fra Løvenholm Gods til at komme og fortælle om sit arbejde som herregårdsskytte. Vi har i den forbindelse lidt udfordringer med at få passende lokaler, der er Corona-egnede. Vi håber, at det løser sig, og vi vil hurtigst muligt melde ud, om arrangementet gennemføres, eller om det må udsættes til næste år.
Situationen omkring vores mårhunde vil jeg ikke komme nærmere ind på her. Det emne vil Peter Staunsbjerg fortælle os meget mere om efter generalforsamlingen.
Til sidst vil jeg komme med et par opfordringer: 
Husk at indsende vinger fra jeres nedlagte svømmeænder, dykænder, gæs, blishøns, skovsnepper og dobbeltbekasiner. Du kan læse mere om projekt ”Vingeundersøgelsen” på Jægerforbundets hjemmeside. Der ligger iøvrigt kuverter i klubhuset til formålet.
Den anden opfordring gælder indsendelse af de to fortænder på din nedlagte kronhjort større end spidshjort med henblik på aldersbestemmelse af hjorten. Jægerforbundets hjemmeside giver en overskuelig anvisning på hvordan, det skal gøres. Vi vil minde om det på vores Facebookside. Hvis du mangler kuverter til indsendelse, så kontakt Erik Bjørnlund, der har et lille lager liggende.
Det er vigtigt, at vi alle støtter op omkring disse projekter. Jo større og bedre viden, vi får om vores vildt, jo bedre grundlag har vi for arbejdet med den fremtidige vildtforvaltning. Det vedrører os alle.
Jeg vil slutte af med at sige tak for fremmødet i aften og tak for opbakningen til vores forskellige arrangementer. Også tak til hele bestyrelsen og alle vores udvalgsmedlemmer for en stort og energisk indsats.
Knæk og bræk i den kommende sæson.
Tommy Block, formand
 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/