Referat fra generalforsamlingen i Kulturhuset torsdag den 14/9-2017.

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent.  
 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 
 4. Indkomne forslag 
 5. Fastlæggelse af kontingent.
 6. Valg af formand (Tommy Block genopstiller)
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er: Kim Saaby Henriksen, Robert Johannesen og Knud Erik Bager (alle genopstiller).
 8. Valg af to suppleanter.
 9. Valg af en revisorer (Peer Krogh genopstiller).
 10. Uddeling af diverse pokaler.
 11. Eventuelt.   

Ad 1) Claus Tjørnelund blev foreslået. Valgt.

Ad 2) Tommy fremlagde bestyrelses beretning (vedlagt som bilag) Godkendt.

Ad 3) Erik fremlagde regnskabet. Godkendt.

Ad 4) Ingen forslag indkommet.

Ad 5) Ingen ændringer ud over den aftalte procentuelle stigning lig DJ.

Ad 6) Tommy blev genvalgt med akklamation.

Ad 7) Alle blev genvalgt med akklamation.

Ad 8) Henning Mørk blev genvalgt og Brian Dokkedal nyvalgt.

Ad 9) Peer Krogh blev genvalgt med akklamation.

Ad 10) Knud Wendelboe fik tildelt 40 års diplom og Gert Svith blev udnævnte til æresmedlem. Ingen af dem mødte op. Diverse pokaler blev uddelt.

Ad 11) Intet.

Generalforsamlingen blev afsluttet.

Efter generalforsamlingen havde vi besøg af schweisshundeførerne Alan Hansen og Carl-Emil Poulsen, der gav et inspirerende og lærerigt indlæg om deres daglige arbejde.

 

Formandens beretning

Allerførst vil jeg bede alle rejse sig og holde et minuts stilhed til minde om de af vore jagtkammerater, der er gået bort i årets løb….

Vi har haft endnu et godt år i Grenaa Jagtforening. Rent økonomisk går det tilfredsstillende. Ganske vist præsenterer vi lidt senere et regnskab med røde tal, men det skyldes nogle ekstraordinære udgifter i forbindelse med bl.a. klubhuset. Den daglige drift løber fint rundt.

Vi forsøger at sammensætte vore mange arrangementer så bredt som muligt, så der er noget for alle. Og vi forsøger også at planlægge de enkelte ting så grundigt som muligt, og jeg synes faktisk, at det lykkes. Men en enkelt svipser blev det til i år, da vores Bukkemorgen den 16. maj i klubhuset pludselig blev afviklet uden, at et eneste bestyrelsesmedlem var til stede for at overrække en velfortjent flaske vin til dem, der var mødt op med en nyskudt buk. Miseren opstod på grund af et kommunikationssvigt mellem de bestyrelsesmedlemmer, der skulle står for arrangementet. Og det er simpelthen for dårligt. På hele bestyrelsens vegne beklager jeg meget. Jeg kan love, at vi vil gøre vores bedste for, at det ikke gentager sig.

Vores medlemsliste er endnu en gang blevet længere, og vi er nu oppe på 340 medlemmer. Der kommer jævnligt henvendelser fra folk, der ønsker at blive medlem af Grenaa Jagtforening. Det kan være enten helt nye jægere eller medlemmer i andre foreninger, der har hørt godt om vores forening og ønsker at have mulighed for at deltage i vores mange aktiviteter. En del af medlemstilgangen er jagttegnskursister, og jeg ved godt, at disse unge medlemmer kan være et relativt flygtigt bekendtskab. Medlemskabet er nemlig gratis det første år som kursist, og når sandhedens øjeblik kommer efter et års tid i form af et girokort, vælger en del at lade være med at betale.

Det er blandt andet her, vi alle sammen har en opgave. Vi skal simpelthen fortælle alle dem, vi går på jagt med, ung som ældre, og som har valgt at stå udenfor et medlemskab af Grenaa Jagtforening og Danmarks Jægerforbund, at det pinedød er nødvendigt at stå sammen om vores fælles sag: Jagten i Danmark. Jo flere vi er, jo bedre bliver vi hørt, og jo stærkere står vi.

Vi har fået 3-4 nye junior- og ungdomsmedlemmer det seneste år, og vi har nu tretten af slagsen, og det er ganske flot, især når man tænker på andre jagtforeninger ikke kan mønstre bare et enkelt medlem i den helt unge kategori. Men det er også nødvendigt at rekruttere medlemmer i ”knæhøjde”, for de skal erstatte os andre, der langsomt men sikkert skrider ud af den anden ende af listen.

Og så vil jeg gerne gentage min opfordring fra sidste år: Husk nu at tage ungerne med ud, når du skal på jagt. De vil elske det, og I vil få en rigtig god oplevelse sammen.

Vores ungdomsudvalg, som vi for nylig har etableret, har holdt det første møde, og vi venter spændt på deres oplæg til en aktivitetsplan for, hvad vi kan og skal gøre af nye ting og tiltag for at skabe interesse for jagten hos vores børn og unge.

Jagttegnsundervisningen, som vi nu har haft på programmet i fem år, havde i år 19 kursister. Det er ti færre end sidste år, hvor vi slog rekord med 29 kursister. Men et deltagerantal omkring de tyve på et kursus vil nok være realistisk fremover. Efter rigtig mange års arbejde med jagttegnsundervisning har Erling Rasmussen nu valgt at trække sig tilbage og overlade arbejdet til nye, unge kræfter. Jeg vil her benytte lejligheden til at sige Erling mange tak for et solidt, inspirerende og ikke mindst utrætteligt arbejde med vores mange nyjægere.

Fremover forestås undervisningen af Niclas Boyton og Rasmus Amtkjær, der vil køre parløb i klubhuset, når vi starter nyt hold til januar. Niclas er nyudlært jagttegnsunderviser, mens Rasmus har en del års erfaring indenfor faget. Velkommen til Niclas og Rasmus. Vi glæder os til samarbejdet.

Vores nyjægerjagt 2016 blev desværre aflyst på grund af manglende tilmeldinger. Ikke fordi kursisterne ikke havde lyst til at deltage, men jagtdagen var desværre blevet lagt allerførst i oktober måned, hvor de fleste af nyjægerne endnu ikke havde været oppe til haglskydeprøven. I år planlægger vi nyjægerjagten til december måned, hvor den sidste haglskydeprøve har været afholdt. Vi håber på pæn tilslutning.

En relativ ny og meget spændende jagtform er buejagt. Det er en hastigt voksende jagtform med stadig flere interesserede deltagere.

Sidste år fortalte jeg, at vi havde planer om at starte en bueafdeling. Grenaa Buejægere er nu en realitet.  Primus motor i denne nye afdeling er Jacob Tinghede og Eigil Frey, der begge har udvist en bemærkelsesværdig og entusiastisk indsats i opstartsfasen. Vi har lejet et skovareal på ca. tre tønder land her i umiddelbar nærhed af Grenaa, hvor der er etableret en feltbane med femten 3-D dyr, og vi har lavet aftale med Norddjurs Kommune om lån af en udbygning på Enslevgården, hvor der er lavet en indendørs træningsbane. Åbningen af begge baner sker nu på lørdag, hvor vi har inviteret buejægere fra hele Djursland til at komme.

Etableringsudgifterne er finansieret gennem tilskud fra Danmarks Jægerforbund og et tilskud fra HSM. Det resterende beløb har vi hævet på foreningens konto. Vi tror på, at det er en investering, der på sigt vil blive en stor fordel for vores forening, fordi Grenaa Jagtforening nu er i stand til at tilbyde både nuværende og kommende medlemmer træningsmuligheder inden for alle tre jagtkategorier: Haglbøsse, riffel og jagtbue. Dette ser vi som et stor plus i vores bestræbelser på både at fastholde og tiltrække nye medlemmer.

Rågereguleringen gik igen i år som forventet. Antallet af nedlagte rågeunger pr. rede i Anlægget ligger på gennemsnittet. Redeantallet er steget med 20% fra 2016 til i år. Det kan skyldes mange forskellige årsager, men en stadig stigning af rågebestanden er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, specielt ikke for beboerne omkring Anlægget. Vi vil derfor øge jagttrykket i 2018 ved at udpege flere deltagere til reguleringskorpset.

Skydningerne i både Feldballe og på hjortebanen er afviklet som planlagt. Jeg vil gerne benytte lejligheden her til at opfordre til, at hver især møder op, når lejligheden er der. Vi kan simpelthen ikke bruge for meget tid på at dygtiggøre os. Og så kan vi samtidig gøre vores til, at antallet af anskydninger mindskes.

Vores hjemmeside kører med en skarp opdatering af de ting, der sker i foreningen, så man altid har mulighed for at finde de oplysninger, man søger. Vores Facebookside er rigtig kommet i gang med mange både seriøse og sjove indlæg og kommentarer fra medlemmerne. Vi kan nu tælle cirka 240 medlemmer på siden, hvilket er meget flot. Men vi kan bruge mange flere, så herfra skal der lyde endnu en fordring til at gå hjem og få sig meldt til.

Her pr. 1/7 har miljø- og fødevareministeren vedtaget nye jagttider på krondyr. Forud er gået en langvarig og i mange tilfælde meget ophidset debat om den fremtidige kronvildtforvaltning. Der er til tider blevet talt mere med hjertet end med hjernen.

Men nu er den nye bekendtgørelse altså en realitet, uanset om man kan lide det eller ej.  Et stort plus er efter min mening, at der er blevet plads til den regionale indflydelse. Jeg kan kun opfordre til, at man fremover diskuterer emnet på et sagligt plan og søger indflydelse på fremtidige ændringer i jagttiderne ved at deltage i de debatmøder, der måtte komme. Man kan også med fordel melde sig ind i et eller flere af de fem hjortelaug her på Djursland, hvor den helt lokale holdning til emnet dannes, og her give udtryk for sine holdninger.

Knæk og bræk i den kommende sæson.

Tommy Block

 

 

 

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/