Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grenaa Jagtforening i Kulturhuset torsdag den 15. september 2022 kl. 19.00 med følgende dagsorden:
Valg af dirigent.   
Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.  
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.  
Indkomne forslag  
Fastlæggelse af kontingent. 
Valg af kasserer (Erik Bjørnlund genopstiller)
Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er: Allan Ogdal Jensen, Christian Buelund og Erik Bjørnlund (alle genopstiller). 
Valg af to suppleanter. 
Valg af to revisorer (Peer Krogh og Ole ”Thor” Jensen genopstiller) og en revisorsuppleant. 
Uddeling af diverse pokaler. 
Eventuelt.   

Efter generalforsamlingen vil der blive vist en film om bukkejagt i Polen med deltagelse af lokale jægere.

Der trækkes lod om næste sæsons pladser til trækjagterne i Engene.
 
Vi slutter af med stort amerikanske lotteri med bl.a. andet seks dagsjagter hos Gert Svith
 

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/