Generalforsamling


Der afholdes ordinær generalforsamling i Grenaa Jagtforening i Kulturhuset Pavillonen torsdag den 12. september 2024 kl. 19.00 med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.
4. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes §10.2: ”Bestyrelsen består af syv
medlemmer” ændres til ”Bestyrelsen består af fem til syv medlemmer”.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af kasserer. På valg er Erik Bjørnlund (genopstiller)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Christian Buelund, Allan Ogdal Jensen og Erik
Bjørnlund(alle genopstiller).
8. Valg af to suppleanter.
9. Valg af to revisorer (Peer Krogh og Ole ”Thor” Jensen genopstiller) og en revisorsuppleant.
10. Uddeling af diverse pokaler.
11. Eventuelt.


Efter generalforsamlingen vil der blive vist en film om bukkejagt i Polen med deltagelse af lokale jægere.


Der trækkes lod om næste sæsons pladser til trækjagterne i Engene.


Vi slutter af med stort amerikanske lotteri med bl.a. andet seks dagsjagter hos Gert Svith

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/