Generalforsamling


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grenaa Jagtforening i Kulturhuset torsdag den 16. september 2021 kl. 19.00 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.   

 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.  

 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.  

 4. Indkomne forslag  

 5. Fastlæggelse af kontingent. 

 6. Valg af formand (Tommy Block genopstiller)

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Knud Erik Bager, Jacob Tinghede (begge genopstiller) og Kim Saaby Henriksen (genopstiller ikke) 

 8. Valg af to suppleanter. 

 9. Valg af en revisor (Peer Krogh genopstiller) og en revisorsuppleant. 

 10. Uddeling af diverse pokaler. 

 11. Eventuelt.   

Efter generalforsamlingen vil Anders Skov Mikkelsen fortælle om sin store passion Rævejagt. 

Der trækkes lod om næste sæsons pladser til trækjagterne i Engene.
 
Vi slutter af med stort amerikanske lotteri med bl.a. andet seks dagsjagter hos Gert Svith
 

 

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/