Generalforsamling


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grenaa Jagtforening i Kulturhuset

Torsdag den 14. september 2023 kl. 19.00 med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af formand (Tommy Block genopstiller)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Knud Erik Bager og Jacob Tinghede Ladefoged (begge genopstiller).
8. Valg af to suppleanter.
9. Valg af to revisorer (Peer Krogh og Ole ”Thor” Jensen genopstiller) og en revisorsuppleant.
10. Uddeling af diverse pokaler.
11. Eventuelt.   

Der trækkes lod om næste sæsons pladser til trækjagterne i Engene.


Efter generalforsamlingen vil våbenkonsulent Nicholai Vigger Knudsen, Danmarks Jægerforbund fortælle om de nye regler for blyfri ammunition, om hvad der har ledt frem til den nye lovgivning, og ikke mindst, hvad der kommer til at ske i fremtiden for jagten, jægerne og skydebanerne.


Vi slutter af med stort amerikanske lotteri med bl.a. andet seks dagsjagter hos Gert Svith

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/