Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 15. september 2022

Dagsorden:

Valg af dirigent.   
Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.  
Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.  
Indkomne forslag  
Fastlæggelse af kontingent. 
Valg af kasserer (Erik Bjørnlund genopstiller)
Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er: Allan Ogdal Jensen, Christian Buelund og Erik Bjørnlund (alle genopstiller). 
Valg af to suppleanter. På valg er: Eigil Frey og Jens Mørk Andersen (begge genopstiller) 
Valg af to revisorer (Peer Krogh og Ole ”Thor” Jensen genopstiller) og en revisorsuppleant. 
Uddeling af diverse pokaler. 
Eventuelt.

Ad 1) Bestyrelsen foreslog Claus Tjørnelund, der blev valgt.

Ad 2) Tommy Block fremlagde bestyrelsens beretning, der blev godkendt.

Ad 3) Erik Bjørnlund fremlagde årsregnskabet med et underskud på kr. 31.632. Regnskabet blev godkendt.

Ad 4) Intet.

Ad 5) Ingen ændringer.

Ad 6) Erik Bjørnlund blev genvalgt.

Ad 7) Alle blev genvalgt.

Ad 8) Begge blev genvalgt.

Ad 9) Begge blev genvalgt. Der blev ikke valgt suppleant.

Ad 10) Jens Mørk Andersen modtog pokalen ”Årets buk”, Lars Kjeldsen modtog pokalen ”Bedste danske Hjort”, Erik Knudsen modtog pokalen ”Bedste udenlandske Trofæ”, Hejne René Ferjani (ikke til stede) modtog ”Rågepokalen”, Jacob Tinghede modtog buepokalerne for klubmesterskabet i både ”Compound” og ”Traditionel”.

Årets jubilæumsdiplomer og -nåle blev uddelt til: Lars Kejser 60 år, Eskil Lange 50 år, Niels Melin 50 år, Mogens Frederiksen 50 år, Kjeld Petersen 50 år (ikke til stede), Knud Erik Bager 50 år, Karsten Jensen 40 år, Per Klemmensen 40 år (ikke til stede), Preben Lund 40 år (ikke til stede) Torben Helweg 40 år og Tonny Nielsen 40 år.

Ad 11) Lars Kjeldsen forslog, at der ved indlevering af trofæer til den årlige Trofædag, skal fremvises fotolegitimation, der viser trofæets data. Forslaget affødte enkelte kommentarer. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for fremmødet og god ro og orden.

Herefter blev der vist en film med lokale jægere om brunstjagt på råbuk i Polen.
Aftenen sluttede med udtrækning af næste sæsons trækjagter i engene samt det amerikanske lotteri.
Grenaa, den 16. september 2022
Erik Bjørnlund

Grenaa Jagtforenings generalforsamling 15. september 2022
Formandens beretning

Jeg vil starte med bede alle rejse sig, så vi sammen kan holde ét minuts stilhed til minde om de af vore jagtkammerater, der er gået bort i årets løb…   Tak.

Det er rigtig dejligt, at vi nu igen er i stand til at afholde vores møder og arrangementer uden hele tiden at være tvunget til at tænke ”corona”.  Coronavirus er stadig iblandt os, men med det vaccinationsprogram, der er gennemført fra myndighedernes side og fortsat vil blive gennemført, kan vi bevæge os meget mere frit. Vi skal bare huske på, at vi stadig opfører os fornuftigt og passer på hinanden.

Endnu et år er gået godt i Grenaa Jagtforening.

Selv om vi – som regnskabet senere vil vise – har dykket godt ned i kassen, kører den daglige Økonomi – altså husholdningsbudgettet - tilfredsstillende, og tilgangen af nye medlemmer opvejer stadig godt og vel det antal medlemmer, der af den ene eller anden grund forlader os. 

Vores jagttegnskursus har i den forløbne sæson haft 39 deltagere, og det er meget flot. Et nyetableret samarbejde med Efterskolen Helle i Gjerrild har bidraget til mange ekstra kursister. Vi forventer, at dette samarbejde vil fortsætte det kommende år. Kurset køres kompetent af Niclas Boyton og Rasmus Amtkjær.  En stor tak herfra til Niclas og Rasmus for jeres indsats. I gør det rigtig godt. 

Grenaa Buejægere ledes og administreres af Jacob Tinghede og Eigil Frey. De kører bueafdelingen med stor energi og passion. Der er i år kommet en stor udfordring for buejægerne, idet Enslevgården – som alle nok ved og har set – er blevet jævnet med jorden. Dermed er vores særdeles velegnede indendørs træningsbane forsvundet, uden at kommunen har været i stand til at stille egnede erstatningslokaler til rådighed. Det er et problem, der ikke umiddelbart lader sig løse, men der arbejdes på sagen. 
Derimod er den udendørs feltbane ved Dolmer blevet opgraderet og udbygget i en grad, der har gjort Grenaa Buejægere i stand til at påtage sig værtskabet for et stævne for bueskytter i hele kreds 3. Det er flot klaret….
Nye medlemmer møder jævnligt op hos buejægerne. Også en stor tak til jer, Jacob og Eigil, for jeres utrættelige indsats.

Vores nyjægerjagt blev gennemført sidst i november med otte deltagere. Vi havde en rigtig hyggelig dag, hvor vi havde adskillige fugle på vingerne ude i engene, dog uden de store skudchancer. Vi havde 3-4 ræve ude at løbe i Dolmer, hvoraf én blev leveret. Røde kinder, parole og pizza i klubhuset afsluttede en rigtig god dag. 
Dette års jagt vil blive gennemført som en ”foreningsjagt”, idet vi ud over nyjægere også vil invitere ”dem, der i øvrigt har lyst til at være med”. Dog begrænser vi stadig antallet af deltagere til en håndterlig størrelse. Vi håber på, at vi kan gennemføre en god, lærerig og hyggelig dag for vores unge jagtkammerater.

Rågekolonien i Anlægget er i år vokset med ca. 100 til 965 reder, og rågerne var tidligt i gang med redebygning og æglægning. 55 energiske medlemmer meldte sig til årets reguleringskorps, ivrige efter at komme i gang den 1. maj. En meget kold og blæsende periode de første to uge af maj holdt desværre ungerne inde i rederne, og da varmen endelig kom, sprang træerne ud i samme tempo som ungerne.  Det blev derfor en lidt vanskelig affære, men en total afskydning på 1.969 stk. betragter vi som tilfredsstillende. En stor tak herfra skal lyde til alle de tålmodige reguleringsjægere for en utrættelig indsats. 
Norddjurs Kommune har meddelt, at rågebestanden - på trods at en meget stor og ihærdig reguleringsindsats - er steget i hele kommenen, det gælder ud over Grenaa også Auning og Allingåbro. Kommunen vil her i efteråret indkalde til et møde med jagtforeningerne i de tre byer og en repræsentant fra Naturstyrelsen med henblik på at få afklaret mulighederne for få begrænset bestanden. Det kunne være en større udnyttelse af reguleringstiden og eventuelt regulering af de voksne råger. Vi vender tilbage, når vi ved mere.

Trækjagterne i engene er gennemført som sædvanligt, og udbyttet har ligget som sædvanligt - altså i den absolut lette ende, men jeg synes alligevel, at vi har haft nogle hyggelige stunder. Der har været usædvanligt mange gæs i området, og vi har endnu en gang set, at der skal mere end godt held og stort dygtighed til for at få ram på dem.
Til vores generalforsamling havde vi besøg af Anders Skov Mikkelsen, der med indlevelse fortalte os om sin store passion Rævejagt og arbejdet med sine hunde. 

Her den 3. november til vores næste Jægeraften har vi inviteret Jørgen Katholm til at komme og fortælle os om sit lange jægerliv i selskab med sine dejlige hunde og herlige jagtkammerater. Forhåndsinteressen om arrangementet er stor, kan vi se på Facebook, og vi ser frem til et spændende foredrag, og vi skal opfordre til, at I alle slutter op om arrangementet.

Vores skydninger i år har – for at sige det mildt - ikke været det store trækplaster: På Hjortebanen har der indtil nu været besøg af 38 skytter, der mener at udstyret skal holdes opdateret, inden der går løs på den frie vildtbane. Det er et gennemsnit på under ti besøgende pr. gang, og det kan vi gøre meget bedre.  
I Feldballe har der i år på tre aftener været besøg af 16 deltagere - ikke pr. gang, men i alt. En så ringe tilslutning er utilfredsstillende.
Ved begge slags arrangementer er der flere af vore medlemmer involveret i planlægning og afvikling, og de har lagt et stort arbejde i at få tingene til at klappe på en ordentlig og forsvarlig måde. Det er meget lidt motiverende for dem, at tilslutningen ikke er større.
Vi betaler et ikke ubetydeligt beløb til vedligeholdelse af hjortebanen, ligesom vi i år har ofret et stort beløb på at uddanne tre ekstra riffelinstruktører, så bemandingen altid kan være i top.
På baggrund af den lave tilslutning - specielt ved flugtskydningerne - har bestyrelsen besluttet, at skydningerne i Feldballe sættes på pause næste sæson. Slut i stedet op om vores skydedage på Hjortebanen..
… for det er vel ikke nødvendigt at sige, at en kontrolskydning med riflen i nogle tilfælde kan forhindre en grim anskydning.

Jeg vil her gentage opfordringen om, at du husker at indsende de to fortænder på din nedlagte kronhjort større end spidshjort med henblik på aldersbestemmelse af hjorten. Jægerforbundets hjemmeside giver en overskuelig anvisning på hvordan, det skal gøres. Vi vil minde om det på vores Facebookside. Hvis du mangler kuverter til indsendelse, så kontakt Erik Bjørnlund, der har et lille lager liggende. Det er vigtigt, at vi alle støtter op omkring projektet. Jo større og bedre viden, vi får om vores vildt, jo bedre grundlag har vi for arbejdet med den fremtidige vildtforvaltning. Det vedrører os alle.

På bordene ligger en invitation fra Ryomgård og Omegns Jagtforening om at deltage i ”Bevægelsesjagt på Djursland lørdag den 21. januar 2023”. Tag invitationen med hjem og læs den. Sæt dagen af - helt eller delvis - og få nogle gode oplevelser samtidig med, at du også hjælper med at bidrage til en større baggrundsviden om vores hjortevildt, der også kan bruge i den fremtidige forvaltning.

Jeg vil også gerne gentage min opfordring fra sidste år om, at vi hele tiden skal opføre os ordentligt og ikke gør os uheldig bemærket, det være sig både på skrift, gennem tale og i gerning. Vores modstandere elsker, når vi laver fejl, og de bruger gerne enhver lejlighed til at ”skabe en stor sag”, der er negativ for os og jagtens sag.

Jeg vil slutte af med at sige tak for fremmødet i aften. Også tak til hele bestyrelsen og alle vores udvalgsmedlemmer for en stor og energisk indsats.

Knæk og bræk i den kommende sæson.
Tommy Block, formand
 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/