Privatlivspolitik

 

PRIVATLIVSPOLITIK

 

Grenaa Jagtforening 

19. september 2018

 

Foreningens dataansvar

Vi behandler personoplysninger på alle vores medlemmer. Vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Grenaa Jagtforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger

 

Kontaktperson: Erik Bjørnlund

Adresse:          Skakkes Holm 28, 8500 Grenaa

CVR:               34788650

Telefonnr.:     20283628

E-mail:           e.bjornlund@stofanet.dk

Website:          www.grenaajagtforening.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 

Medlemsoplysninger:

 

·         Medlemsnummer

·         Navn

·         Køn

·         Adresse

·         Indmeldelsesdato

·         Telefonnummer

·         Fødselsdato

·         E-mailadresse

  

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad afbeskyttelse:

·         ingen

 

Oplysninger om frivillige

 ·         Navn

 ·         Adresse

 ·         Telefonnummer

·         E-mailadresse

 

Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen:

·         Navn

·         Adresse

·         Telefonnummer

·         E-mailadresse

 

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad afbeskyttelse:

·         ingen

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig som medlem eller fra Danmarks Jægerforbunds medlemssystem.

  

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:

 ·         Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger(interesseafvejningsreglen)

 ·         At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt meddig

 ·         Behandling efterlovkrav

 ·         Behandling medsamtykke.

  

Formål med behandling afmedlemsoplysninger

 

 ·         Foreningens medlemshåndtering, herunderkontingentopkrævning

 ·         Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse ogopfølgning

 ·         Opfyldelse af lovkrav

 ·         Levering af ydelser du harbestilt.

  

Vi behandler personoplysninger ud fra legitime interesser eller dit samtykke

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen,vildennebehandlingudelukkendeværemotiveretafberettigede(legitime) interesser som:

 ·         Håndteringafdinemedlemsrettighederihenholdtilvedtægternem.v.,herunder i forhold tilgeneralforsamling

·         Udøvelse af aktivitet i foreningen, herunder planlægning, gennemførelse og evaluering.

·         Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

·         Afholdelse af sociale arrangementer og andre aktiviteter.

·         Brugafsituationsbilledertagetiforeningen,derafbilderenkonkretaktiviteteller situation iforeningen.

·         Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Danmarks Jægerforbunds Administration i relevant og nødvendigt omfang.

·         Afpraktiskeogadministrativehensynopbevarervidinealmindeligemedlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse afforeningen.

 ·         Afhensyntilkontaktmulighederkanderforbørnogungeunder18årbehandles oplysninger omforældrene

 ·         Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik oglignende.

  

Samtykke

 

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlagendsamtykke.Viindhenterderforkunditsamtykke,nårdeter nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykket, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnetselveristandtilatafgivedepågældendepersonoplysninger.Hvisikke,indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15år.

 

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 15 år selv afgive samtykke.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med aktiviteter og arrangementer i foreningen sker der videregivelse af oplysninger omdeltagelse og dine kontaktoplysninger til andre deltager, så I f.eks. kan aftale samkørsel.

Der sker videregivelse af oplysninger om tillidsfolk i relevant omfang til Danmarks Jægerforbunds Administration.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dinepersonoplysningersommedlemafforeningen eller som tillidsmand.

 

Medlemmer

 

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter din udmeldelse afforeningen

 

Tillidsfolk

 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode på op til 5 år fra ophøret af dit virke.

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer som tillidsfolk til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

·         Retten til at blive oplyst om behandlingen afdata

·         Retten til indsigt i egnepersonoplysninger

·         Retten tilberigtigelse

·         Retten tilsletning

·         Retten til begrænsning afbehandling

·         Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendtformat)

·         Retten tilindsigelse

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet.

 

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/