Referat fra generalforsamlingen i Kulturhuset torsdag den 12. september 2019

Dagsorden:

1)      Valg af dirigent

2)      Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling

3)      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4)      Indkomne forslag

5)      Fastlæggelse af kontingent

6)      Valg af formand (Tommy Block genopstiller)

7)      Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Knud Erik Bager og Kim Saaby Henriksen (genopstiller) og Robert Johannesen (genopstiller ikke)

8)      Valg af to suppleanter (Henning Mørk og Brian Dokkedal genopstiller)

9)      Valg af en revisor (Peer Krogh genopstiller) og en revisorsuppleant

10)  Uddeling af diverse pokaler

11)  Eventuelt

 

Ad 1) Bestyrelsen foreslog Claus Tjørnelund, der blev valgt.

Ad 2) Tommy Block fremlagde beretningen (vedlagt som bilag), der blev godkendt.

Ad 3) Erik Bjørnlund fremlagde regnskabet. Godkendt.

Ad 4) Ingen.

Ad 5) Uændret procedure.

Ad 6) Tommy Block blev genvalgt.

Ad 7) Knud Erik Bager og Kim Saaby Henriksen blev genvalgt. Jacob Tinghede Ladefoged blev nyvalgt.

Ad 8) Begge blev genvalgt.

Ad 9) Peer Krogh blev genvalgt. Der blev ikke valgt revisorsuppleant.

Ad 10) Flemming Rasmussen og Jan Behrens Jensen blev hædret med 40 års diplomet, Per Sørensen med 55 års diplomet og Jørgen Katholm modtog titlen som æresmedlem.

Christian Nielsen modtag pokal for Bedste danske buk, Jens Mørk Andersen for Bedste danske hjort og Oliver Toft Petersen modtog pokal for Bedste udenlandske trofæ.

Efter generalforsamlingen blev der vist en ny jagtfilm om jagt i Sydafrika.

Grenaa, den 13. september 2019

Erik Bjørnlund

                                                                             

Formandens beretning

Vi har i årets løb mistet to af vores markante medlemmer. I januar afgik vort mangeårige bestyrelsesmedlem Robert Johannesen ved døden efter længere tids sygdom, der var en følge af et tragisk uheld. Og i marts mistede vi vort ældste medlem Aksel Bager, der ville have fyldt 98 år i denne måned.

Jeg vil bede alle rejse sig og holde et minuts stilhed til minde om de to og de andre af vores jagtkammerater, der er gået bort i årets løb…. Tak.

Der er gået endnu et godt år i Grenaa Jagtforening. Rent økonomisk kører det tilfredsstillende. Vi præsenterer lidt senere et regnskab med et lille minus. Underskuddet stammer hovedsageligt fra en engangsudgift på 11-12.000 kroner på klubhuset, som vi har ”opgraderet” med en pergola over terrassen, så det er muligt at lave en overdækning ved vores arrangementer. Den daglige drift i foreningen løber fint rundt.

Antallet af medlemmer ligger fortsat på et rimeligt konstant niveau, hvilket må siges at være tilfredsstillende. Der kommer jævnligt henvendelser fra folk, der ønsker at blive medlem af Grenaa Jagtforening. Buejægerne har i det forgangne år tilført omkring ti nye medlemmer, og flere er på vej, ligesom vores jagttegnsundervisning er en god fødekilde til medlemslisten.

Jagttegnsundervisningen, som efterhånden har kørt en del år, mønstrede et meget stort hold på 19 kursister i år. Undervisningen forestås af Rasmus Amtkjær og Niclas Boyton, og efter de tilbagemeldinger, vi modtager fra kursisterne, klarer de opgaven særdeles tilfredsstillende. Den endelige beståelsesprocent for i år er endnu ikke opgjort, da alle kursisterne ikke har været til prøve endnu, men den bliver høj. Tak til Rasmus og Niclas for indsatsen - og held og lykke med det nye hold, der starter her den 18. november.

Vores planlagte nyjægerjagt i december måned måtte desværre aflyses, da vi ikke var i stand til at sætte et hold.  Vi satser på at afvikle en nyjægerjagt den 7. december med kursisterne fra i år. Vi planlægger, at jagten skal foregå som en kombineret trampe- og trykjagt ude i Grenaa Enge. Vi regner ikke med en kæmpe parade, men der vil være gule ærter nok bagefter. 

Vi har tidligere fortalt, at der er etableret en træningsbane og feltbane med femten 3-D dyr til brug for vores bueskytter. Jacob Tinghede og Eigil Frey lægger sammen med de andre aktive bueskytter rigtig mange kræfter i arbejdet med at afvikle den ugentlige træning på Enslevgården og på at udbygge og vedligeholde den udendørs feltbane. De gør løbende en kæmpe indsats for at promovere både bueskydning og Grenaa Jagtforening over for alle, der viser interesse for sporten. De stiller gerne op til alle de begivenheder, hvor der er mulighed for at demonstrere buesporten. Jeg kan kun anbefale alle at aflægge buejægerne et besøg på Enslevgården om onsdagen kl. 19 for at få et indblik i, hvad bueskydning er for en størrelse.

I Grenaa Jagtforening er vi meget tilfredse med buejægernes indsats, og vi er rigtig glade for at kunne tilbyde alle nuværende og kommende medlemmer træningsfaciliteter inden for både hagl, riffel og bue.

Rågereguleringen har i år slået alle rekorder. Et rekordstort antal reder i Anlægget, der satte hele reguleringskorpset under pres fra starten, sammen med en energisk og vedvarende indsats fra første til sidste dag i reguleringsperioden, resulterede i næste 1.400 nedlagte rågeunger. En stor tak til alle deltagerne for indsatsen. Den bliver påskønnet af både Anlæggets naboer og Norddjurs Kommune.

Vores trækjagter i Grenaa Enge er blevet afviklet stort set som planlagt. Vi må konstatere, at det udbyttemæssigt ikke er det store at skrive hjem om, men vi har nogle hyggelige timer sammen i den friske luft, og der er da også både set og nedlagt ænder.

Skydningerne i både Feldballe og på Hjortebanen er afviklet planmæssigt. Der skal herfra lyde en opfordring til fortsat at møde op for at træne. Vi kan simpelthen ikke bruge for meget tid på at dygtiggøre os. Og samtidig gør vi jo vores til, at antallet af anskydninger mindskes.

Til vores Jægeraften i november havde vi inviteret Ulrik Ørskov, en ung dyrlægestuderende med jagt - og specielt buejagt - som den helt store passion. Han tog os med rundt i store dele af verden til mange spændende og nervepirrende jagtoplevelser. 

Til den kommende Jægeraften her den 14. november har vi inviteret Mads Flinterup fra Danmarks Jægerforbund til at komme og give os en status på kronvildt- og dåvildtforvaltningen. Han vil ligeledes komme omkring vores råvildt og stille spørgsmål ved råvildtets aktuelle tilstand: Hvordan har råvildtet det egentlig? og hvordan udvikler det sig? Afskyder vi, som vi skal? Fodrer vi, som vi skal? Skal vi også have en forvaltningsplan for råvildtet? osv. osv. Der er nok at tage fat på, så mød op den 14. november, og giv din mening til kende.

Vi står alle over for en kæmpe udfordring Den er så stor, at der vel næppe er nogen, der kan overskue konsekvenserne, hvis vi ikke gør noget her og nu. Nemlig mårhundene..!! Vi afholdt i april måned et møde her i salen, hvor Thorsten Dahl Pedersen fra Projekt Mårhund-Salling fortalte om den katastrofale udvikling i bestanden af mårhunde. Vi har forsøgt at få en af de lokale mårhundereguleringsjægere til at komme her i aften for at give os en opdateret status på situationen. Det er desværre ikke lykkedes. Men jeg vil i stedet opfordre jer til at blive medlem af Facebook-gruppen Mårhund Djursland, der blive dagligt opdateret om antal nedlagte mårhunde. Indtil videre er der i år nedlagt godt 500 stk. alene her på Djursland - og det er jo kun dem, der bliver set…. Det er svært at forestille sig, hvor stor bestanden reelt er. Men den jagt, som vi kender i dag, på råvildt, harer, fasaner og agerhøns vil være en saga blot om få år, hvis vi ikke alle sammen gør en indsats nu.

I det seneste nummer af Jæger omtales Vingeundersøgelsen 2018/19, der hjælper til en både større og dybere viden omkring vores flyvende vildt. På kortet over indsendte vinger er Grenaa-området meget svagt repræsenteret. Og det kan jo ikke være rigtigt i og med, at der er en hel del af vores jagtkammerater, der netop har havjagt som passion. Men de glemmer måske at indsende en vinge fra hver fugl. For at hjælpe på den dårlige statistik, har vi fremskaffet et antal kuverter til vingeindsendelse. Kuverterne der er portofri vil blive udleveret til interesserede umiddelbart herefter. De ligger iøvrigt til fri afbenyttelse i klubhuset. Brug dem!

I aktivitetsudvalget har vi gået med en idé om at arrangere en havjagt med M/S Signe i løbet af januar måned. Med inden vi går i detailplanlægning, vil jeg gerne have en tilkendegivelse fra forsamlingen, om der vil være interesse for sådan en tur. Så, dem der mener, at det kunne være interessant at tilmelde sig, ræk hånden i vejret….. Tak.

Jeg vil slutte af med at sige tak til alle for den store opbakning, I viser ved at møde op til vores arrangementer. Det giver en ekstra motivation til både bestyrelsen og alle dem, der lægger mange kræfter i at planlægge årets aktiviteter.  

Knæk og bræk i den kommende sæson.

Tommy Block

Formand

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/