Referat fra Generalforsamlingen den 10/9-2015 kl. 19:30 i Kulturhuset.

Dagsorden:

1)      Valg af dirigent

2)      Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling

3)      Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4)      Indkomne forslag

5)      Fastlæggelse af kontingent

6)      Valg af formand (Tommy genopstiller)

7)      Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Robert Johannesen, Knud Erik Bager og Kim Henriksen. (alle gennopstillet)

 8)      Valg af to suppleanter

 9)      Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

 10)  Uddeling af diverse pokaler

 11)   Eventuelt

 Ad 1) Aage Mørk Andersen blev foreslået. Vedtaget.

 Ad 2) Tommy fremlagde beretning. Godkendt.

 Ad 3) Erik fremlagde det reviderede regnskab. Godkendt.

 Ad 4) Ingen forslag er indkommet.

 Ad 5) Kontingentet blev foreslået uændret med de tidligere vedtagne indlagte reguleringer. Godkendt.

 Ad 6) Ingen modkandidater. Tommy genvalgt.

 Ad 7) Ingen modkandidater. Alle genvalgt.

 Uden for vedtægterne blev det fra bestyrelsens side foreslået, at Christian Buelund erstatter Ivan Jeberg som bestyrelsesmedlem, idet Ivan af helbredsmæssige årsager ikke ønsker at fortsætte. Godkendt.

 Ad 8) Morten Sørensen blev genvalgt og Henning Mørk nyvalgt.

 Ad 9) ) De to revisorer, Peer Krogh og Ole Thor Jensen, genopstillede og blev genvalgt. Der blev ikke valgt en revisorsuppleant.

 Ad 10) Årets pokaler blev uddelt: Årets danske buk til Keld Jensen, Årets danske hjort til Johnny Sørensen, Årets udenlandske trofæ til Knud Erik Bager og Rågepokalen til Preben Andersen.

 Årets jubilæumsdiplomer og årsnåle blev uddelt: 60 år til Aage Mørk Andersen, 55 år til Preben Andersen, 50 år til Ole Thor Jensen og 40 år til Per Therkildsen, Tommy Block, Niels Melin, Nesser og Niels Anton Andersen.

Ad 11) Intet.

Efter generalforsamlingen blev der vist jagtfilm om Bukkejagt i Polen 2015 med deltagelse af lokale jægere,

De 30 deltagere til næste sæsons trækjagter i Grenaa Enge blev udtrukket på indgangsbilletten,

ligesom det amerikanske lotteri blev afviklet

Grenaa, den 12. september 2015

Erik Bjørnlund

:/: Bilag: Formandens beretning:

Formandens beretning

Et minuts stilhed for vores jagtkammerater der er gået bort, det forløbne år.

Igen i år kan vi byde velkommen til Grenaa Jagtforenings generalforsamling med et stabilt medlemstal på ca. 300 medlemmer.

Vi har som altid nogle aktiviteter vi vil berette om, samt nogle tiltag som vi har gjort i årets løb.

Hjortevildtforvaltning

Både i pressen, rundt omkring på de forskellige hjemmesider og på de sociale medier raser diskussionen om den fremtidige hjortevildtforvaltning med stadig større styrke. Generalforsamlingen her skal ikke være ramme om en lignende diskussion, men jeg vil dog tillade mig at knytte et par kommentarer. Den diskussion, der kører nu, er affødt af nogle udkast til forslag om den fremtidige hjortevildtforvaltning fra henholdsvis Skovforeningen, Landbruget og Danmarks Naturfredningsforening på den ene side og Danmarks Jægerforbund på den anden side. Jeg vil gerne hermed slå helt fast, at det alene drejer sig om udkast, og at der ikke er fastlagt noget som helst endnu. Jeg vil også gerne sige, at der vil ske ændringer, det er helt sikkert, men som sagt er emnet foreløbig på diskussionsplan, hvor alle har ret til at komme med deres meninger. Min opfordring her skal derfor være: Deltag i diskussionen på de sociale medier og hjemmesider, meld dig ind i det lokale Hjortelaug, og giv din mening til kende her. Deltag i de forskellige møder, og dem kommer der flere af… Kun på den måde kan vi påvirke udviklingen. Og husk på, at eventuelle ændringer i hjortevildtforvaltningen tidligst kan træde i kraft den 1. april 2018, altså først om tre år.

Hjemmesiden

Vores hjemmeside bliver flittigt benyttet. Vi har ca. 50 besøgende på siden om dagen, altså ca. 1.500 mennesker, der hver måned ser, hvad der sker i Grenaa Jagtforening. Du kan se alle foreningens aktiviteter, ligesom der er direkte link til Danmarks Jægerforbund. Vi forsøger altid at holde siden opdateret, så du ikke skal søge forgæves, når du besøger www.grenaajagtforening.dk.

Facebook

Jeg vil her også gerne slå et slag for vores side på Facebook, der jo er et af de mere moderne sociale medier, hvor man kan dele meninger og synspunkter. Alle vore arrangementer bliver om muligt omtalt på FB med både kommentarer og billeder. FB er en fantastisk måde at kommunikere på, hvis man hurtigt og nemt vil nå mange mennesker. Men det kræver jo selvfølgelig, at man selv har oprettet en profil på FB. Mange af os har en skepsis mod alt nyt, og det er kun naturligt. Men der er intet farligt ved at gå på FB, for du bestemmer selv, hvad og hvem, der skal se, hvad du laver på siden.  Få dine børn eller måske børnebørn til at hjælpe dig i gang, og du vil opdage, at der åbner sig en helt ny verden.

Div i arrangementer i klubhuset

Bukkemorgen

Som sædvanlig havde vi en rigtig hyggelig dag i klubhuset til bukkemorgen den 16. maj med mange gæster og flere flotte bukke på paraden. Men jeg vil gerne opfordre til, at endnu flere slutter op om arrangementet og besøger klubhuset med eller uden buk.

Vores grill aften blev også en succes, hvor folk fik noget godt at spise og hyggede sig.

Trofædag

På vores trofædag blev der i år indleveret mange flotte trofæer, både danske og udenlandske. Det var dejligt at se efter et magert år sidste år, men der må gerne komme flere ned og se og stemme både med og uden trofæer og man får altid en god historie eller flere.

Og så lige en opfordring, på vores årlige rengøringsdag i klubhuset hvor diverse ting også bliver sat i stand var der kun tre der mødte op, det kan ikke passe at der ikke er flere der vil give et nap med.

Jagttegnskursus

Der var 25 deltagere på vores jagttegnskursus i år, der endnu en gang blev styret af Erling Rasmussen. Af de 25 faldt to fra under forløbet. Af resten dumpede fire i den teoretiske prøve. Det svarer til en beståelsesprocent på 83, hvilket er særdeles tilfredsstillende. Og Erling er specielt tilfreds med, at ikke én af kursisterne dumpede i den praktiske prøve. Herfra skal der lyde en meget stor tak til Erling for en engageret og energisk indsats. Overskuddet fra kurset indgår som et kærkomment tilskud til driften af klubhuset.

Jagt for Nyjægerne

Mens vi taler om jagttegnskursus, kan jeg lige nævne, at et af vore medlemmer, der for øvrigt selv har taget jagttegn på vores første kursus, velvilligt har stillet areal til rådighed for en jagt for vore nyjægere. På jagten vil nyjægerne blive ”tager i hånden” af erfarne jægere fra foreningen. Arealet på ca. 250 tdl. ligger lidt syd for Grenaa og jagten er berammet til den 10. oktober. Der er i øjeblikket forhåndstilmelding fra syv nyjægere – og vi skulle gerne have nogen flere, men endnu en hurdle skal overstås forinden, nemlig haglskydeprøven, der løber af stablen rundt omkring i disse dage. Vi krydser fingre for et godt udfald.

Rågeregulering

Endnu engang er årets rågeregulering blevet afviklet tilfredsstillende. Vi har fået melding om et par nedfaldne salonriffelkugler, der dog ikke har gjort nogen skade. Men i alle tilfælde strammer vi parolen lidt op i 2016. Vi vil ikke have uheld..! Der blev nedlagt 529 rågeunger af 30 jægere, et tal som under hensyn til både vejr og vind må siges at være tilfredsstillende. Norddjurs Kommune er tilfreds med vores indsats, beboerne omkring Anlægget er tilfredse, og vi er glade for at gå der, og specielt er vi glade for at kunne komme igen næste år. En tredobbelt win-win.

Flugtskydning

Flugskydningsmesterskabet blev igen i år afviklet på Feldballes flugskydningsbane og igen i go ro og orden.

Vi kunne godt ønske at flere af vores medlemmer benyttede sig af den mulighed for at træne, selv om det er vores mesterskab, er det mest for træningens skyld og ingen skal være bange for at komme, vi skyder i flere rækker og ingen bliver til grin, tvært imod vil nogle af Djurslands mest erfarne flugtskytter hellere en gerne hjælpe og komme med gode råd. Så mød op til næste år, Feldballe har lovet at vi må bruge deres bane igen til næste år og det siger vi mange tak for. Lige til sidst vi har haft lidt problemer med vores hjemmeside men i løbet af efteråret vil resultater og billeder blive lagt ind.

Riffelskydning

Vores tid på riffelbanen er også blevet flittigt benyttet til glæde for vores instruktører.

Pølsekursus

Oven på sidste års succes med vores pølsekursus forsøgte vi igen i år. Tolv interesserede medlemmer har leveret vildtkød fra en fryseroprydning, og under John Rasmussens begejstrede ledelse blev første kursus afholdt i april med forskellige spegepølser på undervisningsprogrammet. Resultatet blev rigtig godt. Andet kursus med fremstilling af grillpølser afholdes her i slutningen af måneden. Deltagerne glæder sig, spændingen er stor. Det er jo også fantastisk, hvordan en grundig oprydning i fryserens fjerneste hjørner kan blive til velsmagende delikatesser, der scorer mange pluspoint.

Klubhuset

Efter en vis indkøringsperiode kører det nye varmegenindvindingsanlæg i klubhuset nu, som det skal. Indeklimaet er blevet væsentligt forbedret, hvilket også kommer vore mange jagttegnskursister til gode gennem hele vinter- og forårsperioden.

Grenaa Enge

Aftalerne med Norddjurs Kommune omkring brugen af Grenaa Enge til et antal trækjagter er faldet endelig på plads. Der er arrangeret ti jagter her de næste seks måneder. Den første jagt blev afviklet så sent som i aftes. De 30 heldige deltagere til sæsonens jagter har fået besked om datoer og mødetider. I god tid inden selve jagten bliver den enkelte kontaktet med oplysninger om de nærmere detaljer. Det bliver spændende at se, hvordan hele arrangementet forløber. I bestyrelsen vil vi naturligvis evaluere forløbet og tilrette parolen til næste års jagter. Her i aften – lige inden det amerikanske lotteri, vil næste sæsons 30 deltagere blive udtrukket.

Jubilæumsdiplomer

Bestyrelsen i Grenaa Jagtforening vil meget gerne være med til at påskønne medlemmernes langvarige og trofaste indsats, og vi har et ønske om i fremtiden at kunne tildele jubilæumsnål og -diplom til vore medlemmer med 40 års medlemskab eller mere. Vi har det seneste års tid efterlyst en reaktion fra de af vore medlemmer, der oprindeligt har været medlem af enten Grenaa og Omegns Jagtforening, Landsjagtforeningen af 1923 og Dansk Strandjagtforening. Disse tre foreninger blev den 1/1-1992 samlet overført til det nydannede Danmarks Jægerforbund. Oplysningerne om de oprindelige indmeldelsesdatoer er desværre gået tabt. En del medlemmer har reageret og meddelt den oprindelige indmeldelsesdato og tak for det, men vi mangler stadig en del: 58 medlemmer står fortsat med indmeldelsesdato 1/1-1992. Jeg vil gerne opfordre til – såfremt du oprindeligt har været medlem af en af de tidligere foreninger, og du endnu ikke har reageret – at du kontakter Erik

 

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/